Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Ogłoszono przez Anita Rejs

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 

            Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w oparciu  o przepis art. 4¹ ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2137 z póź. zm).

Jednocześnie realizuje zadania wynikające z  Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, uchwalane corocznie uchwałą Rady Gminy w Lelkowie.

Gminna Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana została Zarządzeniem  nr  36/15 Wójta Gminy Lelkowo z dnia 6 października 2015r.

Są to osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych:

Przewodnicząca komisji:     Zielińska-Kanclerz Iwona

Członkowie komisji:      Klisz Beata

                                      Kutryb Paweł

                                  

ZADANIA I CELE PRACY GKRPA:

            Podstawowym zadaniem komisji jest podejmowanie działań  zmierzających  do ograniczenia spożycia  napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu  zmianę obyczajów w zakresie spożywania napojów alkoholowych oraz usuwanie następstw nadużywania alkoholu.

Komisja  w zakresie realizacji swoich działań współdziała  z organizacjami społecznymi, szkołami, posterunkiem Policji, Placówką Straży Granicznej oraz z Zakładem Opieki Zdrowotnej, Gminnym Ośrodkiem Kultury. 

Głównym celem  działań profilaktycznych Komisji jest  zapobieganie powstawaniu nowych problemów  alkoholowych oraz  zwiększanie  zdolności do radzenia sobie  z istniejącymi problemami alkoholowymi.

Komisja zajmuje się wspieraniem osób  uzależnionych i ich rodzin, kształtowaniem zdrowego stylu życia oraz pomaga  rodzinom w trudnych  sytuacjach życiowych.

 

Do  ustawowych  zadań GKRPA, w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,  należy:

  • inicjowanie działań w zakresie realizacji  zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
  • podejmowanie czynności  zmierzających  do orzeczenia  o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczenia  w zakładzie lecznictwa odwykowego,
  • opiniowanie wydawania zezwoleń  na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności  lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy (limit i lokalizacja punktów, w których sprzedawane  i podawane są napoje alkoholowe),
  • kontrola przestrzegania zasad  i warunków  korzystania z zezwoleń  na sprzedaż  lub podawanie napojów alkoholowych.

 

W ramach działań  wynikających z instytucji prawnej zobowiązującej do leczenia, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

  • przyjmuje zgłoszenie  o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu,
  • wzywa na rozmowę osoby, co do których wpłynęło zgłoszenie pouczając o zaprzestaniu swoich działań i poddaniu się leczeniu odwykowego,
  • w przypadku gdy osoba  wezwana nie godzi się dobrowolnie na leczenie, a wstępne czynności przeprowadzone w sprawie  uzasadniają kontynuowanie  postępowania, osoba kierowana jest na badanie przez biegłych, w celu wydania opinii w przedmiocie  uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu odwykowego,
  • przygotowuje dokumentację związaną z postępowaniem sądowym  mającym na celu  poddania się przymusowemu leczeniu,
  • składa  wniosek  o wszczęcie postępowania do Sądu Rejonowego w Braniewie.


 

TRYB ZGŁOSZENIA NA KOMISJĘ:

            Gminna  Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby zgłoszonej obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

 W celu zgłoszenia osoby nadużywającej alkoholu, do Gminnej  Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy złożyć stosowny wniosek, w którym trzeba krótko opisać sytuację osoby nadużywającej alkoholu (wpływ nadużywania alkoholu na rodzinę i ewentualny jej rozkład, demoralizacja małoletnich dzieci, uchylanie się od pracy, zakłócanie spokoju lub porządku publicznego, okres od kiedy osoba ta nadużywa napojów alkoholowych, za co je nabywa).

Wnioskodawcą składającym wniosek o podjęcie czynności wobec osoby nadużywającej alkoholu,  w  sprawie może być: osoba pełnoletnia, członek rodziny, sąsiad, Policja, przedstawiciel organizacji pozarządowej, kurator, pracownik socjalny itp.

Gminna  Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala termin pierwszego posiedzenia, na które wzywa się osobę, której wniosek dotyczy i w zależności od jej stanowiska (możliwość podjęcia dobrowolnego leczenia, skierowanie do biegłych sądowych a następnie w razie wystąpienia stosownych przesłanek skierowanie sprawy do Sądu Rejonowego w Braniewie o orzeczenie przymusowego leczenia w warunkach zamkniętych) – Komisja podejmuje stosowną decyzję.


KONTAKT:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lelkowie
Lelkowo 17, 14-521 Lelkowo

tel: 0-55 244 81 69 – przewodnicząca Komisji,
tel: 0-55 244 81 83 – UG Lelkowo

Załączniki: