Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Pomoc publiczna

Ogłoszono przez Anita Rejs

Pomoc publiczna

POMOC PUBLICZNA

 

Zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) - wersja skonsolidowana opubl. w Dz. Urz. C 202 z 07.06.2016, str. 47.

Z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w Traktatach, wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi.
 

Z interpretacji powyższego artykułu wynika, że zaklasyfikowanie wsparcia z wykorzystaniem zasobów publicznych (finansowych lub rzeczowych), jako pomocy publicznej wymaga łącznego spełnienia poniższych przesłanek:

1) wsparcie udzielane jest ze środków państwowych w dowolnej formie;

2) adresatem wsparcia jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą;

3) wsparcie ma charakter selektywny;

4) przedsiębiorca uzyskuje przysporzenie na warunkach korzystniejszych niż rynkowe;

5) wsparcie grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi UE.

 

Ocena występowania pomocy publicznej w każdym przypadku dokonywana jest w oparciu o powyższe przesłanki. Niespełnienie którejkolwiek z nich powoduje, że wsparcie przy użyciu zasobów publicznych nie stanowi pomocy publicznej.

Dokumentem pomocnym przy dokonywaniu analizy w powyższym zakresie jest Zawiadomienie Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE (Dz. Urz. UE C 262 z 19.7.2016, str. 1).