Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Pomoc publiczna w rolnictwie i rybołówstwie

Ogłoszono przez Anita Rejs

Pomoc publiczna w rolnictwie i rybołówstwie

POMOC PUBLICZNA W ROLNICTWIE I RYBOŁÓWSTWIE

 

Ustawa z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej i niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 245 poz. 1775) wprowadziła do porządku prawnego zasady proceduralne związane z udzielaniem pomocy publicznej w rolnictwie i w rybołówstwie. Pomoc w tych sektorach, do dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy, była wyłączona z przepisów o pomocy publicznej.

Zgodnie z zapisami Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) rynek wewnętrzny obejmuje także rolnictwo, rybołówstwo i handel produktami rolnymi. Przez produkty rolne należy rozumieć płody ziemi, produkty pochodzące z hodowli i rybołówstwa, jak również produkty pierwszego przetworzenia, które pozostają w bezpośrednim związku z tymi produktami. Produkty rolne, do których mają zastosowanie przepisy o pomocy w rolnictwie wymienione są na liście stanowiącej załącznik I TFUE.

Jednym z instrumentów realizacji celów wspólnej polityki rolnej, o której mowa 38 ust. 1 (TFUE) są działania podejmowane w zakresie wspólnej organizacji rynków rolnych. W odniesieniu do rolnictwa stosowane są odmienne reguły konkurencji. Przy dokonywaniu oceny legalności pomocy państwa w sektorze rolnym Komisja Europejska kieruje się zasadami wynikającymi ze wspólnej polityki rolnej.

Organem monitorującym pomoc w rolnictwie i w rybołówstwie jest minister właściwy do spraw rolnictwa (Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi). Wprowadzenie przepisów w zakresie monitorowania i sprawozdawczości z pomocy publicznej udzielanej w rolnictwie i w rybołówstwie wynika z konieczności przedkładania Komisji Europejskiej corocznych sprawozdań dotyczących wielkości udzielonej pomocy publicznej w tych sektorach. Zasady udzielania pomocy oraz warunki dopuszczalności pomocy w rolnictwie i rybołówstwie wynikają bezpośrednio z przepisów prawa unijnego.

 

POMOC DE MINIMIS

 

Sektor produkcji rolnej

W sektorze produkcji rolnej pomoc de minimis udzielana jest na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) zmienionego Rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/316 z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym ( Dz. Urz. UE L51 I z 22.02. 2019, str. I). Rozporządzenie obowiązuje od 14 marca 2019 r. a zmienione limity pomocy de minimis w rolnictwie stosuje się do dnia 31 grudnia 2027 r. Pomoc de minimis na podstawie opracowanych programów pomocy de minimis w rolnictwie może być udzielana maksymalnie do 30 czerwca 2028 roku.

Wielkość pomocy przyznana jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 20 000 euro brutto w okresie trzech kolejnych lat podatkowych. Limit pomocy de minimis dla Polski w okresie trzech kolejnych lat podatkowych wynosi 295 932 125 euro, co stanowi 1,25% rocznej produkcji rolnej Polski.

 

Sektor rybołówstwa

Dla sektora rybołówstwa obowiązuje Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45)

Wielkość pomocy przyznana określonemu beneficjentowi nie może przekroczyć 30 000 euro brutto w okresie trzech kolejnych lat podatkowych. Limit pomocy de minimis dla Polski w okresie trzech kolejnych lat podatkowych wynosi 41 330 000 euro, co stanowi 2,5 % rocznych obrotów sektora rybołówstwa w Polsce tj. z działalności w zakresie połowów, przetwórstwa i akwakultury.

W celu przestrzegania ustalonego dla Polski limitu pomocy de minimis, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi publikuje okresowo - w Monitorze Polskim - kwotę wykorzystanego krajowego limitu pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie bądź informuje o wyczerpaniu limitu. Stąd obowiązek przesyłania przez organy uprawnione do udzielania tej pomocy szczegółowych informacji na temat udzielanej pomocy de minimis w tych sektorach.

 

Sektor przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych.

Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w tym zakresie mogą ubiegać się o przyznanie pomocy de minimis na warunkach określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

W przypadku przyznania pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie, podmiot udzielający pomocy zobowiązany jest do wydania zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 350). Zaświadczenie sporządza się zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.  

 

Pomoc publiczna w zakresie ulg i zwolnień podatkowych

Zwolnienia i ulgi przyznawane na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. Dz. U. 2017 r.,  poz. 1892 z późn. zm.):

1) gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:
a) będących przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży,
b) będących przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
c) wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objętych w trwałe zagospodarowanie;
2) gruntów gospodarstw rolnych powstałych z zagospodarowania nieużytków - na okres 5 lat, licząc od roku następnego po zakończeniu zagospodarowania;
3) inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:
a) budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,
b) zakup i zainstalowanie: deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód) podlegają przepisom o pomocy publicznej  w rolnictwie.

Od dnia 1 stycznia 2014 r. ulgi w podatku rolnym udzielane na podstawie przepisów art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym z tytułu nabycia użytków rolnych są stosowane w formule pomocy de minimis zgodnej z warunkami Rozporządzenia Komisji nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym zmienionego Rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/316 z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym ( Dz. Urz. UE L51 I z 22.02. 2019, str. I).

 

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Ulga inwestycyjna, o której mowa  w art. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym stanowi pomoc publiczną w rolnictwie.

Pomoc w formie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym udzielana jest zgodnie z warunkami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1, ze zm.)

Pomoc w formie ulgi inwestycyjnej udzielana jest na zasadach określonych w art. 14 tego rozporządzenia, czyli jako pomoc na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne w gospodarstwach rolnych powiązane z produkcją podstawową produktów rolnych. Udzielanie pomocy w oparciu o przepisy rozporządzenia 702/2014 w ramach zatwierdzonego programu pomocy dotyczy beneficjentów - podatników podatku rolnego, będących mikroprzedsiębiorcami, małymi i średnimi przedsiębiorcami (MŚP), w rozumieniu definicji zamieszczonej w załączniku I do rozporządzenia 702/2014.

Komisja Europejska zatwierdziła wymagane zestawienie informacji na temat programu pomocy w dniu 13 stycznia 2015 r. i opublikowała program pod sygnaturą: SA.40223 (2014/XA).

Dla dużych przedsiębiorstw pomoc udzielana jest na podstawie programu SA.41773 (2015/N).


Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Zwrot podatku akcyzowego dokonywany na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1340 z późn. zm.) stanowi program pomocowy o numerze SA.39937 (2014/X).

Pomoc w wyżej wymienionej formie jest zgodna z przepisami unijnymi, w tym z:  Wytycznymi Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014–2020 (Dz. Urz. UE C 204 z 01.07.2014, str. 1 ze zm.) oraz z Dyrektywą Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz. WE L 283 z 31.10.2003).

Dodatkowe informacje na temat stosowania przepisów dotyczacych podatku od nieruchomosci, podatku rolnego i leśnego w odniesieniu do podatników podlegających przepisom o pomocy publicznej w rolnictwie można znaleźć na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Polskie akty prawne:

  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst. jedn. Dz. U z 2018 r., poz. 362);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy  de minimis w rolnictwie lub rybołówstawie (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 350);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 121, Poz. 810);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U.Nr 53, poz.312 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie przekazywania sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie z wykorzystaniem aplikacji (Dz. U. Nr 127, poz. 1053 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy (Dz. U. z 2017 r. poz. 120).


DEFINICJE ZWIĄZANE Z ROLNICTWEM I RYBOŁÓWSTWEM

Rolnictwo - działalność związana z produkcją pierwotną (uprawa, hodowla) przetwarzaniem oraz obrotem produktami rolnymi na liście stanowiącej załącznik I TFUE.

Przetwarzanie produktów rolnych - czynności dokonywane na produkcie rolnym, których produkt końcowy jest również produktem rolnym, z wyjątkiem wykonywanych w gospodarstwach czynności niezbędnych do przygotowania produktów zwierzęcych lub roślinnych do pierwszej sprzedaży.

Wprowadzanie produktu rolnego do obrotu - posiadanie lub wystawianie produktu w celu sprzedaży, oferowanie go na sprzedaż, sprzedaż, dostawę lub każdy inny sposób wprowadzania produktu na rynek, z wyjątkiem jego pierwszej sprzedaży przez producenta surowców na rzecz podmiotów zajmujących się odsprzedażą lub przetwórstwem i czynności przygotowujących produkt do pierwszej sprzedaży; sprzedaż produktu przez producenta surowców konsumentowi końcowemu uznaje się jedynie za wprowadzanie do obrotu produktów rolnych, jeśli następuje w odpowiednio wydzielonym do tego celu miejscu.

Produkty rybołówstwa i akwakultury - produkty określone w art. 5 lit. a) i b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 1).

 

 

Załączniki: