Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Procedury załatwiania spraw - REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Ogłoszono przez Anita Rejs

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Termin załatwienia

Decyzję wydaje się w ciągu miesiąca. Termin wydania decyzji uzależniony jest od otrzymania uzupełnienia wniosku, w przypadku stwierdzenia ewentualnych braków.

Miejsce załatwienia

Referat Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 10

Telefon kontaktowy

055 244-81-28

Wymagane Dokumenty

Wniosek zawierający informacje zgodnie z art. 8 ust. 1. 1a i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Opłaty

107,00 zł - opłata za zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Elblągu  wterminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Lelkowo.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r. poz. 250)