Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Urząd

Ogłoszono przez Anita Rejs

Kierownictwo urzędu

WÓJT  GMINY  LELKOWO  
Ł U K A S Z     S K R Z E S Z E W S K I

tel. (55) 244 81 75
 
 
ZADANIA I KOMPETENCJE WÓJTA
 

Wójt jest organem wykonawczym gminy.
Kompetencje wójta określa art. 30 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania określone przepisami prawa.

Do zadań wójta należy w szczególności:

  • przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
  • określanie sposobu ich wykonania,
  • gospodarowanie mieniem komunalnym,
  • wykonywanie budżetu,
  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
Wójt jest odpowiedzialny za prawidłową gospodarkę finansową gminy i za wykonanie budżetu.
W świetle art. 46 ustawy o samorządzie gminnym, oświadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem komunalnym składa jednoosobowo wójt albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca wójta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez wójta osobą. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy.

Wójt wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej(o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej). Może upoważnić swoich zastępców lub innych pracowników urzędu gminy do wydawania decyzji w imieniu wójta. Od decyzji służy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej (art. 39 ust. 1-2 i 5 ustawy o samorządzie gminnym).

W przypadkach niecierpiących zwłoki wójt może wydawać w formie zarządzenia przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy, którego jest kierownikiem. W drodze zarządzenia nadaje urzędowi regulamin organizacyjny, określający organizację i zasady jego funkcjonowania. Może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy. Wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.


 

SEKRETARZ  GMINY  LELKOWO 

A G N I E S Z K A    S T E C H

tel. (55) 244 81 83

e-mail:  a.stech@uglelkowo.pl


ZADANIA I KOMPETENCJE SEKRETARZA GMINY

1. Wykonuje funkcję kierownika administracyjnego urzędu i w tym zakresie:

  • opracowuje wspólnie z kierownikami referatów zakresy obowiązków dla poszczególnych stanowisk pracy,
  • nadzoruje czas pracy pracowników,
  • dba o wygląd budynku i jego otoczenie,
  • nadzoruje właściwe wydanie środków na materiały biurowe,
  • przygotowanie dokumentów dotyczących organizacji i funkcjonowania gminy i Urzędu oraz ich zmian (statut gminy, statut jednostki pomocniczej gminy, Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy,  Regulamin pracy Urzędu Gminy).

2. Współpracuje z Radą Gminy - nadzoruje pracę biura obsługi rady. Jest odpowiedzialny za właściwe przygotowanie materiałów pod obrady sesji Rady Gminy,

3.  Organizuje bibliotekę Urzędu i dba o stałe uzupełnianie zbiorów, w tym przede wszystkim aktów prawnych,

4.  Nadzoruje kompletowanie dokumentacji z prac Rady Gminy oraz komisji,

5.  Przeprowadza okresowe kontrole posiadania zbiorów prawnych oraz kontrole wykonania obowiązków merytorycznych przez podległych  pracowników.

    Wykonuje inne czynności powierzone na podstawie art. 33 ustawy o samorządzie gminnym.

 


 

SKARBNIK  GMINY  LELKOWO 

P I O T R    P I Ą T K I EW I C Z

tel. (55) 244 81 02

e-mail: p.piatkiewicz@uglelkowo.pl


ZADANIA I KOMPETENCJE SKARBNIKA GMINY

1.  Nadzór nad działalnością Referatu Finansowego;

2.  Wykonywanie zadań związanych z opracowaniem projektu budżetu gminy;

3.  Opracowywanie budżetu gminy i czuwanie nad przestrzeganiem procedury;

4.  Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami;

5.  Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami;

6.  Realizacja zadań związanych z wykonywaniem budżetu;

7.  Opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz.