Wersja obowiązująca z dnia

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Lelkowo za 2019 rok.

Załączniki