Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Prawo lokalne

Ogłoszono przez Anita Rejs

Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Gminy Lelkowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2019
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Gminy Lelkowo
 

na podstawie art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Gminy w Lelkowie, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Pracowników Urzędu zobowiązuje się do zapoznania z zapisami niniejszego regulaminu wraz z załącznikami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

Łukasz Skrzeszewski

Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2019

z dnia 29 marca 2019r.

R E G U L A M I N
funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego
na terenie Urzędu Gminy w Lelkowie

§ 1. 1.  Regulamin określa zasady funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Gminy w Lelkowie i w obiektach budowlanych stanowiących mienie Gminy i na terenie wokół takich nieruchomości i obiektów budowlanych (zwanego dalej „monitoringiem”), reguły rejestracji i zapisu informacji z monitoringu oraz sposób zabezpieczenia zapisu z kamer monitoringu, a także możliwość udostępniania zgromadzonych w ten sposób danych.

2.  Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych.

3.  Administratorem systemu monitoringu jest Gmina Lelkowo, zwana dalej Gminą.

§ 2. Celem instalacji monitoringu w Urzędzie jest:

1. zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,

2. zapewnienie bezpieczeństwa pracowników,

3. ochrona mienia Gminy,

4. zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.

§ 3. 1. System monitoringu wizyjnego obejmuje w szczególności: kamery, rejestratory, okablowanie i oprogramowanie monitoringu, a ponadto stanowisko umożliwiające podgląd obrazu z kamer i rejestratory (rejestrator).

2. Urząd Gminy posiada monitoring zewnętrzny (obejmujący obszar wokół budynku Urzędu Gminy). Kamery monitorują drzwi wejściowe do urzędu oraz parkingi znajdujące się przy Urzędzie Gminy.

3. Do zapoznania się z zapisami z kamer i rejestratorów z monitoringu upoważnieni są:

-  Wójt Gminy Lelkowo,

-  informatyk,

-  Sekretarz Gminy.

§ 4. 1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.

2. Rejestracji i zapisowi na nośniku danych, podlega tylko obraz z kamer systemu monitoringu wizyjnego, bez rejestracji dźwięku.

3. Dane pochodzące z monitoringu uważane są za dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem.

4. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, Administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres do 3 miesięcy.

5. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w ust. 4 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

6. Po upływie okresów wskazanych w ust. 4 i 5 uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

§ 5. 1.  Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego podawana jest poprzez rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery na terenie i przy wejściach na obszar objęty monitoringiem.

2.  Na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu zamieszcza się klauzulę informacyjną w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia, której treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3.  Każdy nowy pracownik przed dopuszczeniem do pracy otrzymuje pisemną informację o stosowaniu monitoringu przez Administratora, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

4.  Dane zapisane na nośnikach nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

4.  Udostępnianie nagrań jest możliwe organom w szczególności Sądom, Prokuraturze, Policji lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Udostępnienie następuje po wyrażeniu zgody przez Wójta Gminy lub w przypadku jego nieobecności przez Sekretarza Gminy.

5.  Osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do Wójta Gminy z pisemnym wnioskiem o sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia.

6.  Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest w zamkniętym pomieszczeniu i udostępniania wyłącznie uprawnionym organom. W przypadku bezczynności uprawnionych organów kopia jest niszczona po upływie trzech miesięcy od dnia jej sporządzenia, a z czynności tej sporządza się protokół.

7.  Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest osobie uprawnionej za pokwitowaniem.

§ 6. Regulamin monitoringu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Wójta Gminy Lelkowo.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

funkcjonowania, obsługi i eksploatacji

monitoringu wizyjnego

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

 

1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Wójt Gminy Lelkowo (adres: Lelkowo 21, adres e-mail: sekretariat@uglelkowo.pl, numer telefonu: 55 244 81 83).

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych panem Maciejem Żołnowskim pod adresem: inspektor@cbi24.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia Gminy oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

5. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art.  222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

6. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią).

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Załącznik nr 2 do Regulaminu

funkcjonowania obsługi i eksploatacji

monitoringu wizyjnego

Wzór oświadczenia
dotyczącego monitorowania

 

Ja, ____________________________ (imię i nazwisko pracownika/osoby świadczącej pracę z innego tytułu) wykonujący pracę na stanowisku ____________________________ (określić stanowisko) w ___________________________ (nazwa i adres Urzędu Gminy/Miasta) przyjmuję do wiadomości, że mój pracodawca stosuje monitoring wizyjny, w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia Gminy oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić mojego pracodawcę na szkodę.

 

_____________________________________________

 

(imię i nazwisko – czytelny podpis; data złożenia oświadczenia)