Wersja obowiązująca z dnia

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Lelkowo za 2018 r.

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE LELKOWO

ZA 2018 ROK.

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie należy do zadań własnych gminy, które reguluje ustawa:  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku, o przeciwdziałaniu narkomanii oraz  przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku.  Wykonanie wskazanych powyżej zadań własnych Gminy Lelkowo umożliwia opracowany Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii przyjęty Uchwałą NR XXIV/144/2017 Rady Gminy Lelkowo z dnia 28 grudnia 2017r. oraz Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie przyjęty Uchwałą Nr X/66/2015 Rady Gminy  Lelkowo z dnia 29 grudnia 2015r. Źródłem finansowania zadań Gminnych Programów są środki finansowe z budżetu Gminy, pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 roku w kwocie - 24.827,03 zł. Wysokość środków  zaplanowanych  na realizację w/w programów w Gminie Lelkowo  w 2018 roku wyniosła – 30.000 zł.  

 

Realizując cele, zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  na rok 2018, skupia się na profilaktyce w szczególności  na:

 • zapobieganiu picia alkoholu przez osoby niepełnoletnie,
 • wszechstronną pomoc rodzinom  z problemem alkoholowym,
 • edukację społeczną,
 • działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przestrzegania prawa,
 • ograniczeniu dostępności alkoholu, narkotyków oraz substancji narkotycznych,
 • wypracowaniu wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych racjonalnych postaw wobec alkoholu, narkotyków i innych substancji o działaniu odurzającym poprzez wdrażanie i realizację nowoczesnych programów profilaktycznych.

   W Gminie Lelkowo w 2018 roku zrealizowano następujące działania:

1. Realizacja  programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:

 • Szkoła Podstawowa w Lelkowie: Spektakl PSE Teatru Profilaktycznego Alert z  Wrocławia pt.: „My, dzieci z dworca ZOO”. Tematyka: Przeciwdziałanie różnym formom uzależnień, takich jak alkohol i narkotyki.
 • Szkoła Podstawowa w Zagajach: Program profilaktyczno - edukacyjny „Rodzina – Dom - Ojczyzna” VI Dni Rodziny.  
 • Szkoła Podstawowa w Lelkowie : Program integracyjno – sportowy Dzień Dziecka „Wspierając rozwój duchowy i fizyczny młodego człowieka inwestujesz w przyszłość”.
 • Wyszkowo Piknik Rodzinny: Program profilaktyczno – integracyjny „ Rodzina Razem” .
 • Szkoła Podstawowa w Lelkowie: Warsztaty profilaktyczne „Debata" rekomendowany program profilaktyczny dla uczniów dotyczący uzależnień, prowadzony przez Ośrodek Profilaktyki i Edukacji „Lider” w Morągu. W warsztatach udział wzięła klasa VII.
 • Szkoła Podstawowa w Lelkowie: Program profilaktyczny „Tak czy Nie”- rekomendowany program profilaktyczny dla uczniów dotyczący uzależnień, prowadzony przez Ośrodek Profilaktyki i Edukacji „Lider” w Morągu.  Celem programu jest dostarczenie wiedzy na temat uzależnień oraz wpływu alkoholu i narkotyków na życie w rodzinie. To program z zakresu profilaktyki uniwersalnej dla uczniów klas II gimnazjum.
 • Szkoła Podstawowa w Lelkowie: Program profilaktyczny „Nie Prze - graj”- rekomendowany program profilaktyczny dla uczniów dotyczący uzależnień, prowadzony przez Ośrodek Profilaktyki i Edukacji „Lider” w Morągu. Zaangażowanie młodzieży w dyskusję na temat dokonywania wyborów w trudnych sytuacjach życiowych w warsztatach udział wzięła klasa III gimnazjum.

Z poszczególnych programów zostały sporządzone sprawozdania, natomiast z rekomendowanych programów profilaktycznych został sporządzony raport (z przeanalizowanych ankiet, warsztatów, pogadanek ).

Koszt wszystkich programów wyniósł  - 8.942,91 zł.

 

2. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, będących integralną częścią programów profilaktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży:

Szkoła Podstawowa w Lelkowie: Program pozalekcyjnych zajęć sportowych o charakterze profilaktycznym „Sukces  to suma niewielkiego wysiłku powtarzanego z dnia na dzień”. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu przez cały rok szkolny. W zajęciach sportowych udział brało razem 35 uczniów. Koszt programu wyniósł – 6.386,57 zł.

3.   Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Działania podjęte przez Komisję w  2018 r.:

W ramach  działalności  w 2018r. odbyło się 7 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Do Komisji wpłynęły 33 wnioski, o objęcie postępowaniem osoby nadużywającej alkohol. Wnioski złożyły:

 • Rodziny osób nadużywających alkohol – 7,
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelkowie – 10,
 • Posterunek Policji w Pieniężnie – 13,
 • Kurator – 3,

Na posiedzenia Komisji  wezwano 26 osób, z czego zgłosiło się 19 osób.  Wobec osób zgłoszonych do  postępowania, podjęto działania:

 • z osobami zgłoszonymi przeprowadzono rozmowy interwencyjno - motywujące oraz pogadanki na temat szkodliwości napojów alkoholowych oraz  wszelkich zagrożeń  związanych z nadmiernym spożywaniem alkoholu,
 • wśród osób zgłoszonych na Komisję  rozdysponowano materiały edukacyjne otrzymane z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • wyznaczono okresy próbne  dla osób zgłoszonych.
 • komisja w 6 przypadkach przeprowadziła rozmowę z członkami rodzin osób z problemem alkoholowym,
 • w 1 przypadku skierowano wniosek do sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego.

Członkowie Komisji  w ramach swojej działalności, w 2018r. wydali 10 pozytywnych postanowień na sprzedaż napojów alkoholowych. Dwoje członków GKRPA, w 2018r.  brało udział w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie. W ramach swojej działalności w 2018r. GKRPA wydatkowała kwotę –  4.702,00 zł.

                         

4.  Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie

             Działania podjęte przez Zespół Interdyscyplinarny w 2018 r.:

Na terenie Gminy Lelkowo działa Zespół Interdyscyplinarny, którego celem jest zapobieganie i pomoc związana z przemocą w rodzinie. W 2018r. roku odbyły się: 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 19 spotkań grup roboczych w związku z założeniem Niebieskiej Karty A dla ofiar przemocy.  Ogólnie wpłynęło 12 Niebieskich Kart założonych przez funkcjonariuszy policji. Głównym powodem występowania przemocy był alkoholizm, problemy finansowe, rodzinne oraz psychiczne . Na w/w spotkaniach grupy robocze przeprowadzały rozmowy z ofiarami i sprawcami przemocy, ustalały indywidualny plan działania dla poszkodowanych osób i rodzin. Pomoc udzielana ofiarom przemocy polegała na wsparciu, poradach, pomocy finansowej i rzeczowej. Rodziny i sprawcy przemocy monitorowani byli w miejscu zamieszkania przez pracowników socjalnych, policję. Informowano i proponowano umieszczenie ofiar przemocy w ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy. Sprawcy przemocy kierowani byli do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lelkowie oraz zostali poinformowani o możliwości uczestnictwa w zajęciach korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy. Z w/w przeprowadzane były rozmowy, przedstawiono aspekty odpowiedzialności karnej. Działaniami podjętymi przez grupę roboczą w 2018r. było min. zawiadomienie prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, występowanie do sądu rodzinnego z wnioskiem o wgląd w sytuację opiekuńczo– wychowawczą wobec małoletnich dzieci. W 2018r. założono NK A dla 1 dziecka. Rodzice objęci są nadzorem kuratora. Zakończono procedurę 19 NK w tym 9 z 2017 r.

                Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku budżetowym 2018r. zaplanowano 30.000 zł. z czego 2.000 zł. przeznaczono na realizację Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii. Ogólnie na wszystkie powyższe działania wykorzystana została kwota 20.031,48 zł.

 Zestawienie wydatków stanowi złącznik Nr 1 do sprawozdania. 

 

 

        ZESTAWIENIE WYDATKÓW WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2018 ROK

 

 

RODZAJ DZIAŁAŃ

 

WYKONANIE

Programy profilaktyczne i warsztaty.

          8.942,91 zł.

Zajęcia pozalekcyjne sportowe.

          6.386,57 zł.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

          4.702,00 zł.

 

RAZEM

      

        20.031,48 zł.

 

 

 

 

Sporządził:

Inspektor ds. polityki społecznej                                                                                                   Wójt

Dorota Rymkiewicz                                                                                                   
                                                                                                                                     
Łukasz  Skrzeszewski