Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Obwieszczenia

Ogłoszono przez Anita Rejs

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obory głębokiej ściółkowej o wymiarach 90mx28m wraz z utwardzonymi podjazdami, budynkiem socjalnym 6x12m w miejscowości Głębock, na działkach 50/4, 50/3, 50/2, 49 obręb Głębock, Gmina Lelkowo

RG.IV.6220.1.2018

O B W I E S Z C Z E N I E
 

       Zgodnie z wymogami art. 33 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) w związku z art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.)

zawiadamia się o wszczęciu postępowania

       w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obory głębokiej ściółkowej o wymiarach 90mx28m wraz z utwardzonymi podjazdami, budynkiem socjalnym 6x12m w miejscowości Głębock, na działkach 50/4, 50/3, 50/2, 49 obręb Głębock, Gmina Lelkowo.

W dniu 05. 03. 2018 r. wpłynął wniosek Pana Jerzego Krawczyńskiego, działającego z pełnomocnictwa Pani Joanny Bober w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

W związku z powyższym zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Lelkowo, pokój nr 10, w godzinach 7.30 – 15.30 w terminie 21 dni od ogłoszenia obwieszczenia (doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia – zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego).