Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Procedury załatwiania spraw - REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Ogłoszono przez Anita Rejs

Decyzja o czasowym odebraniu zwierząt

Termin załatwienia

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej następuje w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.

Miejsce załatwienia

Wniosek należy złożyć do Urzędu Gminy w Lelkowie - sekretariat, pokój nr 7.
Szczegółowe informacje I piętro, pok. nr 10

Telefon kontaktowy

055 244-81-28

Sposób załatwienia

1. Złożenie wniosku o czasowe odebranie zwierząt.

2. Wydanie decyzji administracyjnej.

Wymagane Dokumenty

Złożenie wniosku o czasowe odebranie zwierząt.

Wniosek może być złożony przez Policję, lekarza weterynarii oraz upoważnionego przedstawiciela organizacjispołecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt

Opłaty

Za złożenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej o czasowym odebraniu zwierząt nie pobiera się opłat.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, w terminie 3 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem organu wydającego decyzję tj. Wójta Gminy Lelkowo.

Podstawa prawna

art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013r., poz. 856 ze zm.)

Dodatkowe informacje:

W przypadku wydania decyzji o czasowym odebraniu zwierząt, podmiot na którego wniosek została ona wydana, powinien odebrać zwierzęta wymienione w decyzji i przekazać je wskazanej jednostce organizacyjnej.