Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Skargi i wnioski

Ogłoszono przez Anita Rejs

PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 – K.P.A (t.j. z 2000 r. Dz.U. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5 poz. 46).
 
Skargę lub wniosek można złożyć:
 • pisemnie (pisemnie lub za pomocą poczty)
 • ustnie do protokołu,
 • za pomocą telefaksu (55) 244-81-83
 • poczty elektronicznej sekretariat@uglelkowo.pl
   

Miejsce załatwienia:

Przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg i wniosków w Urzędzie Gminy w Lelkowie zajmuje się następująca grupa pracowników:

1.  AGNIESZKA STECH – Sekretarz Gminy

2.  PIOTR PIĄTKIEWICZ - Skarbnik Gminy

3.  AGATA KAZINIEC – Referent ds. organizacyjnych i kadr
 

Skargi i wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy:

- w każdą środę w godzinach pracy urzędu od godz. 8:00 do 15:30 oraz po godzinach pracy od godz. 15:30 do 16:30, pokój Nr 8

- w pozostałych dniach w godzinach pracy urzędu od godz. 7:30 do godz. 15:30, pokój Nr 8, 4, 12.
 

W przypadku nieobecności w/w grupy pracowników skargę można złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy lub do Wójta Gminy.

Wójt Gminy przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy piątek tygodnia w godz. 8:00 do 10:00, pokój nr 9.

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy piątek tygodnia w godz. 9:00 do 11:00, pokój nr 12.
 

Termin załatwienia:

Skargi i wnioski załatwiane są bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu miesiąca.
 

Inne informacje:

Przedmiotem skargi może być zwłaszcza zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwiane spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokojenia potrzeb ludności. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.

Skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia. Właściwym do rozpatrywania skargi dotyczącej działalności:

 1. Rady gminy, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa jest – Wojewoda, a w zakresie spraw finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa
 2. Wójta Gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (z wyjątkiem zadań zleconych) – Rada Gminy
 3. Zarządu Powiatu, Starosty oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych – Rada Powiatu
 4. Zarządu i Marszałka Województwa – Sejmik Województwa
 5. Wojewody – w sprawach podlegających rozpatrzeniu wg Kodeksu Postępowania Administracyjnego – Właściwy Minister w innych sprawach Prezes rady Ministrów
 6. Ministra – Prezes Rady Ministrów.
Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego nie są rozpatrywane.