Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ewidencje i rejestry

Ogłoszono przez Anita Rejs

Rejestr instytucji kultury dla których organizatorem jest Gmina Lelkowo

REJESTR  INSTYTUCJI  KULTURY
dla których organizatorem jest Gmina Lelkowo

 
          Podstawą prawną prowadzenia Rejestru Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Lelkowo, jest art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).
Zgodnie z w/w przepisami, instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu.
Z dniem wpisu uzyskują osobowość prawną. Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco. Zmiany wpisu dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultur lub osoby przez niego upoważnionej.

Rejestr instytucji kultury prowadzi Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy w Lelkowie;  Lelkowo 21; 14-521 Lelkowo, tel.55 244-81-61.

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Lelkowo.

1. Dane zwarte w rejestrze udostępnia się przez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru,
2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
2. Udostępnienie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w pkt 1 ppkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lelkowo.
3. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich.
4. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej. Odpis skrócony z kolei zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze. Odpisy są opatrywane datą, pieczęcią urzędową oraz podpisem osoby, która je sporządziła, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
5. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek (wzór wniosku w załączeniu) i zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej należy dokonywać w kasie Urzędu Gminy w Lelkowie lub na konto o numerze
53 8313 0009 0043 6001 2000 0010 Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy w Pasłęku - filia w Pieniężnie

Do wniosku o wydanie poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej należy dołączyć dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.

Każdy ma prawo przeglądać księgę i akta rejestrowe w godzinach urzędowych (poniedziałek– piątek 7.30 – 15.30).
 
 
R E J E S T R    I N S T Y T U C J I    K U L T U R Y 
PROWADZONY  PRZEZ  GMINĘ  LELKOWO
Lp.  DATA
WPISU
PEŁNA
NAZWA
INSTYTUCJI
KULTURY
SKRÓCONA
NAZWA
INSTYTUCJI
KULTURY
SIEDZIBA
I ADRES
INSTYTUCJI
KULTURY
ORGANIZATOR
INSTYTUCJI
KULTURY
PODMIOT
Z KTÓRYM
ORGANIZATOR
WSPÓLNIE
PROWADZI
INSTYTUCJĘ
KULTURY
AKT
O UTWORZENIU
INSTYTUCJI
KULTURY
AKT
O NADANIU
INSTYTUCJI
KULTURY
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.  03.01.2000r.
GMINNE
CENTRUM
 KULTURY

W LELKOWIE
 -------------  14-521
LELKOWO,

LELKOWO 17
 Gmina
LELKOWO
 ----------------
 Uchwała Nr IX/48/99 Rady Gminy w Lelkowie z dnia 11 października
1999 r. w sprawie połączenia w jedną instytucję kultury Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej
 Uchwała Nr XI/60/99 Rady Gminy w Lelkowie z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Centrum Kultury w Lelkowie
(z późn. zm.)

 
K S I Ę G A   R E J E S T R O W A  
INSTYTUCJI   KULTURY

 
Prowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012r. poz. 189)

GMINNE  CENTRUM  KULTURY  W  LELKOWIE
  Numer wpisu do rejestru: 1.
 
  Dział  I  -  Oznaczenie instytucji kultury: Gminne Centrum Kultury w Lelkowie
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Data
wpisu,
daty kolejnych
zmian
Pełna  i skrócona
nazwa
instytucji
kultury
Przedmiot działalności
instytucji kultury
Siedziba
i adres
instytucji kultury
Oznaczenie organizatora
i aktu
utworzenia
instytucji
kultury
Nazwa
podmiotu,
z którym
organizator
wspólnie
prowadzi
instytucję kultury
Cyfrowy
identyfikator
instytucji
kultury
nadany
w systemie
informacji statystycznej
Uwagi
Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
 05.01.
2000r.

Gminne
Centrum
Kultury
 
Zaspokajanie
zbiorowych potrzeb
mieszkańców
gminy w zakresie
kultury
 
14-521 Lelkowo,

Lelkowo 17
 
Gmina Lelkowo

Uchwała
Nr IX/48/99
Rady Gminy
w Lelkowie
z dnia 29 grudnia 1999r.
w sprawie
nadania Statutu Gminnemu
Centrum
Kultury
w Lelkowie
(z późń.zm.)
 ----------- 170294886 ---- Anita Rejs
         
   Dział  II  -  Organizacja instytucji kultury:
 1 2 3  4 5 6 7 8
 Numer kolejny wpisu
 Data wpisu,
daty kolejnych zmian
 Informacja
o złożeniu
do rejestru

statutu
Imię
i nazwisko
dyrektora
instytucji
kultury i jego zastępców lub
osoby fizycznej
lub prawnej,
której powierzono zarządzanie
instytucją
kultury
 Imiona
i nazwiska pełnomocników instytucji
kultury
uprawnionych
do dokonywania czynności
prawnych
w imieniu
instytucji
oraz zakres
ich uprawnień
 
Nazwa oraz siedziba wyodrębnionych  jednostek organizacyjnych instytucji  kultury i ich cyfrowe identyfikatory  nadane w systemie informacji statystycznej
 Uwagi
 Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego
wpisu
 
 1.  06.01.2000r.  Uchwała Nr XI/60/99 Rady Gminy w Lelkowie z dnia 29 grudnia 1999r.
 
 Joanna Bujko

Dyrektor
 - - - Anita Rejs 
 2.  07.08.2001r. Zmiana statutu 
Uchwała Nr XXV/136/01 Rady Gminy w Lelkowie
z dnia 07 sierpnia 2001r.
- - - - Anita Rejs 
 3.
 07.03.2005r.
                               
Zmiana statutu
Uchwała Nr XXV/115/05
Rady Gminy w Lelkowie z dnia 07 marca 2005r.
- - - - Anita Rejs 
4. 19.04.2019r. Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Lelkowo z dnia 19  kwietnia 2019r.

p.o. Dyrektora
Dorota Wieczorek

- - - Anita Rejs
5. 15.05.2019r. Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Lelkowo z dnia 15 maja 2019r.

p.o. Dyrektora
Dorota Wieczorek

- - -

Anita Rejs

6. 28.05.2019r. Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Lelkowo z dnia 28 maja 2019r.

p.o. Dyrektora

Ewa Żuryło

- - - Anita Rejs
7. 27.08.2019r.

Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 27 sierpnia 2019r.

Dyrektor
Ewa Żuryło
- - - Anita Rejs
 
  Dział  III -  Mienie instytucji kultury:

 
 1 2 3 4 5 6   
 Numer kolejny wpisu  Data wpisu, daty kolejnych zmian   Informacja o złożeniu
do rejestru rocznego sprawozdania finansowego     

 

 Informacja o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi 
Uwagi Imię i nazwisko
pełnomocnika organizatora
dokonującego wpisu   
 1.  29.11.2013r.
 - Bilans GCK za rok 2012 został złożony zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych do dnia 31 marca 2013r.

-Sprawozdanie finansowe za rok 2012 zatwierdzone Zarządzeniem Wójta Gminy Lelkowo Nr 8/13 z dnia 28 marca 2013r.  
 
 
 
 
 -
 
 
                                                                                            
  -      Anita Rejs
2. 14.04.2014r.
 - Bilans GCK za rok 2013 został złożony zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych do dnia 31 marca 2014r.
- Sprawozdanie finansowe za rok 2014 zatwierdzone Zarządzeniem  Wójta Gminy Lelkowo Nr 5/2014 z dnia 20 marca 2014r.
- -
Anita Rejs
3. 10.04.2015r.

- Bilans GCK za rok 2014 został złożony zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych do dnia 31 marca 2015r.
- Sprawozdanie finansowe za rok 2014 zatwierdzone Zarządzeniem Wójta Gminy Lelkowo Nr 7/2015 z dnia 24 marca 2015r.
- - Anita Rejs
 
4.
 
15.04.2016r.
- Bilans GCK za rok 2015 został złożony zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych do dnia 31 marca 2016r.
- Sprawozdanie finansowe za rok 2015 zatwierdzone Zarządzeniem Wójta Gminy Lelkowo Nr 6/2016 z dnia 29 marca 2016r.
- - Anita Rejs
5. 19.04.2017r.

- Bilans GCK za rok 2016 został złożony zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych do dnia 31 marca 2017r.
- Sprawozdanie finansowe za rok 2016 zatwierdzone Zarządzeniem Wójta Gminy Lelkowo Nr 10/2017 z dnia 28 marca 2017r.

- - Anita Rejs
6. 11.04.2018r. - Bilans GCK za rok 2017 został złożony zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych do dnia 31 marca 2018r.
- Sprawozdanie finansowe za rok 2017 zatwierdzone Zarządzeniem Wójta Gminy Lelkowo Nr 6/2018 z dnia 28 marca 2018r.
- - Anita Rejs
7. 25.04.2019r.

- Zarządzenie
Nr 10/2019 Wójta Gminy Lelkowo z dnia 27 marca 2019r w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Lelkowo sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie za 2018 rok.

- Zarządzenie
Nr 20/2019 Wójta Gminy Lelkowo z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie za 2018 rok.

- - Anita Rejs
8. 29.04.2020r.

- Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie za 2019 rok zatwierdzone Zarządzeniem Wójta Gminy Lelkowo Nr 21/2020 z dnia 03.03.2020r.

- Roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie za 2019 rok zatwierdzone Zarządzeniem Nr 38/2020 z dnia 29.04.2020r.

- - Anita Rejs
 
Dział  IV - Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury: 
nie dokonano
 

Załączniki: