Wersja obowiązująca z dnia

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Lelkowo za 2016 r.

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie należy do zadań własnych gminy, które reguluje ustawa: o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku, o przeciwdziałaniu narkomanii oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku. Wykonanie wskazanych powyżej zadań własnych Gminy Lelkowo umożliwia opracowany Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii przyjęty Uchwałą NR X/65/2015 Rady Gminy Lelkowo z dnia 29 grudnia 2015r. oraz Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przyjęty Uchwałą Nr X/66/2015 Rady Gminy Lelkowo z dnia 29 grudnia 2015r. Źródłem finansowania zadań Gminnych Programów są środki finansowe z budżetu Gminy, pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016 roku w kwocie - 26.887,83 zł. Wysokość środków zaplanowanych na realizację w/w programów w Gminie Lelkowo w 2016 roku wyniosła - 30 000 zł.

Realizując cele, zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016, skupia się w szczególności na:

 • ograniczeniu picia alkoholu przez osoby niepełnoletnie,

 • wszechstronną pomoc rodzinom z problemem alkoholowym,

 • edukację społeczną,

 • działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przestrzegania prawa,

 • ograniczeniu dostępności alkoholu, narkotyków oraz substancji narkotycznych,

 • wypracowaniu wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych racjonalnych postaw wobec alkoholu, narkotyków i innych substancji o działaniu odurzającym poprzez wdrażanie i realizację nowoczesnych programów profilaktycznych.

W Gminie Lelkowo w 2016 roku zrealizowano następujące działania:

1. Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:

 • Szkoła Podstawowa w Zagajach: Program profilaktyczno - edukacyjny „ Rodzina tu wszystko się zaczyna”. W programie udział wzięły 143 osoby. Koszt programu wyniósł – 1.517,62 zł.

 • Zespół Szkół w Lelkowie : Program integracyjno – sportowy Dzień Dziecka „ Terenowa recepta”. W zajęciach udział wzięli uczniowie gimnazjum, szkoły podstawowej oraz nauczyciele – 212 osób. Koszt programu wyniósł – 995,72 zł.

 • Wyszkowo Piknik Rodzinny: Program profilaktyczno – integracyjny „Rodzina tu wszystko się zaczyna” . W programie udział wzięło ok. 200 osób . Koszt programu wyniósł – 1.400,00 zł.

 • Szkoła Podstawowa w Zagajach: Warsztaty profilaktyczne - „Agresja słowna” prowadzone przez Małopolskie Centrum Profilaktyki. W programie udział wzięło – 26 uczniów oraz 3 nauczycieli. Koszt programu wyniósł – 390,00 zł.

 • Zespół Szkół w Lelkowie: Warsztaty profilaktyczne „Tak czy nie” prowadzone przez Ośrodek Profilaktyki „Lider”. W warsztatach udział wzięły klasy I- III gimnazjum. Koszt programu wyniósł – 775,00 zł.

 • Zespół Szkół w Lelkowie: Program profilaktyczny dla uczniów klas I – III gimnazjum. „Odlot” i „Debata” czyli debata o dopalaczach. Koszt programu wyniósł – 925,00 zł.

2. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, będących integralną częścią programów profilaktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży:

Zespół Szkół w Lelkowie: Program pozalekcyjnych zajęć sportowych o charakterze profilaktycznym „Warto żyć na sportowo”. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu przez cały rok szkolny. W zajęciach sportowych udział brało razem 32 uczniów ( 18 uczniów szkoły podstawowej i 14 uczniów gimnazjum). Ogółem odbyło się 148 godzin zajęć. Koszt programu wyniósł – 6.704,64 zł.

3. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Działania podjęte przez Komisję w 2016 r.:

W ramach swojej działalności w 2016 r. odbyło się 11 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Do Komisji wpłynęły 32 wnioski, o objęcie postępowaniem osoby nadużywającej alkohol. Wnioski złożyły:

 • rodziny osób nadużywających alkohol – 9,

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelkowie – 14,

 • Posterunek Policji w Pieniężnie – 5,

 • Kurator – 4,

Na posiedzenia Komisji wezwano 26 osób, z czego zgłosiło się 17 osób. Wobec osób zgłoszonych do postępowania, podjęto działania:

 • z osobami zgłoszonymi przeprowadzono rozmowy interwencyjno - motywujące oraz pogadanki na temat szkodliwości napojów alkoholowych oraz wszelkich zagrożeń związanych z nadmiernym spożywaniem alkoholu,

 • wśród osób zgłoszonych na Komisję rozdysponowano materiały edukacyjne otrzymane z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 • w dwóch przypadkach skierowano wnioski do sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego,

 • wyznaczono okresy próbne dla osób zgłoszonych.

 • Członkowie Komisji w ramach swojej działalności, w 2016r. wydali 4 pozytywne postanowienia na sprzedaż napojów alkoholowych, jak również troje członków GKRPA, w 2016r. brało udział w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego. W ramach swojej działalności w 2016r. GKRPA wydatkowała kwotę – 6.769,00 zł., w tym:

 • działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 5.989,00 zł.

 • opłata sądowa za złożone wnioski – 80,00 zł.

 • Opłata sądowa za wydanie opinii w sprawie złożonych wniosków – 700,00 zł.

Wykorzystane środki pochodziły z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2016r.

4. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie

Działania podjęte przez Zespół Interdyscyplinarny w 2016 r.:

 • Na terenie gminy Lelkowo działa Zespół Interdyscyplinarny , którego celem jest zapobieganie i pomoc związana z przemocą w rodzinie. W 2016 roku odbyło się:

 • 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 25 spotkań grup roboczych w związku z założeniem Niebieskiej Karty -A dla ofiar przemocy.

 • wpłynęły 14 Niebieskie Karty złożone przez funkcjonariuszy policji. Głównym powodem występowania przemocy był alkoholizm, problemy finansowe, rodzinne oraz psychiczne . Na w/w spotkaniach grupy robocze przeprowadzały rozmowy z ofiarami i sprawcami przemocy, ustalały indywidualny plan działania dla poszkodowanych osób i rodzin. Pomoc udzielana ofiarom przemocy polegała na wsparciu, poradach, pomocy finansowej i rzeczowej, rodziny monitorowane były w miejscu zamieszkania przez pracowników socjalnych, policję oraz na monitorowaniu sprawców przemocy. Sprawcy przemocy kierowani byli do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lelkowie oraz zostali poinformowani o możliwości uczestnictwa w zajęciach korekcyjnych dla sprawców przemocy organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku budżetowym 2016 zaplanowano 30.000 zł. z czego 2.000 zł. przeznaczono na realizację Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii. Ogólnie na powyższe działania wykorzystana została kwota 19.476,98 zł.

 

Zestawienie wydatków znajduje się w złączniku Nr 1.

 

 

Załącznik Nr 1.

 

 

 

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2016 ROK

 

 

 

RODZAJ DZIAŁAŃ

 

WYKONANIE

Programy profilaktyczne i warsztaty.

12.707,98 zł.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

6.769,00 zł.

 

RAZEM

 

19.476,98 zł.

 

 

Sporządził:

Inspektor ds. polityki społecznej
Dorota Rymkiewicz

 

 

Wójt Gminy Lelkowo

Stanisław Popiel