Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Procedury załatwiania spraw - REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Ogłoszono przez Anita Rejs

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Termin załatwienia

Termin załatwienia wniosku w ciągu miesiąca, w szczególnych przypadkach w ciągu dwóch miesięcy

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy w Lelkowie pok. nr 10.

Telefon kontaktowy

055 244-81-28

Sposób załatwienia

1. Termin załatwienia wniosku w ciągu miesiąca, w szczególnych przypadkach w ciągu dwóch miesięcy. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego następuje w drodze decyzji Wójta Gminy.
2. Ostateczna decyzja stanowi podstawę wpisu własności w księdze wieczystej. Ustaloną decyzją administracyjną opłatę za przekształcenie wnosi się jednorazowo lub w ratach. 1. Termin załatwienia wniosku w ciągu miesiąca, w szczególnych przypadkach w ciągu dwóch miesięcy. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego następuje w drodze decyzji Wójta Gminy
2. Ostateczna decyzja stanowi podstawę wpisu własności w księdze wieczystej. Ustaloną decyzją administracyjną opłatę za przekształcenie wnosi się jednorazowo lub w ratach.

Wymagane Dokumenty

1.Wniosek. Treść wniosku powinna zawierać, wskazanie adresata wniosku ( użytkowników wieczystych), imię i nazwisko, imiona rodziców, miejsce zamieszkania, nr ewidencyjny PESEL, określenie położenia i powierzchni nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego z oznaczeniem jej według księgi wieczystej prowadzonej przez właściwy sąd,' dane dotyczące, sposobu powstania prawa użytkowania wieczystego, zwłaszcza na mocy umowy notarialnej, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądu,  datę wniosku i podpis wnioskodawcy. 
2. Oryginał aktualnego odpisu z księgi wieczystej ( z ostatnich 3 miesięcy)
3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
4. Oświadczenie wnioskodawcy/wnioskodawców o członkach rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
5. Zaświadczenie o dochodach członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok złożenia wniosku.

Opłaty

Odpłatność za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności reguluje art. 67 ust. 1 i art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z 2004r. z późn. zmianami.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie składa się na piśmie za pośrednictwem Wójta.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm)