Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Procedury załatwiania spraw - REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Ogłoszono przez Anita Rejs

Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w drodze przetargów

Termin załatwienia

Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy przenoszącej własność najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy w Lelkowie pok. nr 10

Telefon kontaktowy

055 244-81-28

Sposób załatwienia

1. Postępowanie w ww. sprawach wszczyna się z urzędu bądź na wniosek zainteresowanych.
2. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, które polega na uzyskaniu niezbędnych opinii innych jednostek, sprawdzeniu księgi wieczystej i w razie konieczności dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości, uchwały Rady Gminy zezwalającej na zbycie nieruchomości, dokonania szacunku nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste. Wójt Gminy wywiesza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży( okres 21 dni ) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Lelkowie, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Lelkowie. Po upływie terminu składania wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości (6 tygodni od dnia zamieszczenia wykazu) ogłaszany jest przetarg na sprzedaż nieruchomości lub oddanie w użytkowanie wieczyste. Ogłoszenie podane jest do publicznej wiadomości co najmniej przez 30 dni.
3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest spełnienie warunków podanych w ogłoszeniu o przetargu.
4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 1996r. Nr 54, poz.245 z późn.zm).
5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nieruchomości lub pierwszej opłaty a pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie do 3-ech dni od daty przetargu.
6. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy przenoszącej własność najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
7. Sprawy z zakresu zbywania nieruchomości mają charakter spraw cywilnoprawnych. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.

Wymagane Dokumenty

Wniosek o nabycie nieruchomości.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczenia woli przed notariuszem

Podstawa prawna

Dział II, rozdział 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004r. Nr 261 , poz. 2603 z późn.zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).