Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Procedury załatwiania spraw - REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Ogłoszono przez Anita Rejs

Zbywanie nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Termin załatwienia

Łączny termin postępowania wynosi od 2 do 6 miesięcy, jednakże odpowiedź o możliwości nabycia nieruchomości udzielana jest w terminie 30 dni.

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy w Lelkowie pok. nr 10

Telefon kontaktowy

055 244-81-28

Sposób załatwienia

1. Postępowanie w ww. sprawach wszczyna się na wniosek zainteresowanych.

2. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego , które polega na uzyskaniu niezbędnych opinii: sprawdzeniu księgi wieczystej, w razie konieczności dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości, Uchwały Rady Gminy wyrażająca zgodę na zbycie nieruchomości. Po wyrażeniu zgody na zbycie dokonywana jest wycena i podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni (w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy ) wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Po upływie terminu zamieszczenia wykazu prowadzone są z nabywcą rokowania.

3. Następnie zawierana jest umowa notarialna.

4. Łączny termin postępowania wynosi od 2 do 6 miesięcy, jednakże odpowiedź o możliwości nabycia nieruchomości udzielana jest w terminie 30 dni.

5. Sprawy z zakresu zbywania nieruchomości mają charakter cywilnoprawny. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.

Wymagane Dokumenty

Osoby ubiegające się o nabycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości winny złożyć pisemny wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi możliwość nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

Opłaty

1. Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.
2. Nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży (tj. część kosztów ogłoszenia, koszty wyceny nieruchomości, koszty podziału geodezyjnego oraz koszty notarialne).

Tryb odwoławczy

Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczenia woli przed notariuszem.

Uwagi

Nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jezeli:
1. jest zbywana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, stosownie do art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce odpadami.
2. zbycie następuje między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego oraz między tymi jednostkami,
3. jest zbywana osobom fizycznym i osobom prawnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo- rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele nie związane z działalnością zarobkową, a także organizacją pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego
4. zbycie następuje w drodze zamiany lub darowizny,
5. sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego,
6. przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości,
7. ma stanowić wkład niepieniężny (aport) do spółki albo wyposażenie nowo tworzonej państwowej lub samorządowej osoby prawnej lub majątek tworzonej fundacji,
8. jest zbywana na rzecz zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną, na której terenie jest położona.
9. przedmiotem zbycia jest udział w nieruchomości, a zbycie następuje na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości,
10. jest zbywana na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, mających uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej
11. jest sprzedawana na rzecz partnera prywatnego lub spółki o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno -prywatnym, jako wkład własny podmiotu publicznego, w celu realizacji zadań publicznych w ramach partnerstwa publiczno- prywatnego z zastrzeżeniem art. 25 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno prywatnym
12. jest zbywana na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 61 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce odpadami

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm).