Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Procedury załatwiania spraw - REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Ogłoszono przez Anita Rejs

Użyczenie nieruchomości

Termin załatwienia

Odpowiedź o możliwości użyczenia nieruchomości udzielana jest w terminie 30 dni.

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy w Lelkowie pok. nr 10

Telefon kontaktowy

055 244-81-28

Sposób załatwienia

1. Postępowanie w w/w. sprawach wszczyna się na wniosek zainteresowanych.
2. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, które polega na uzyskaniu niezbędnych opinii, sprawdzeniu księgi wieczystej , zgodę na taką formę przekazania nieruchomości wyraża Wójt Gminy Lelkowo
3. Odpowiedź o możliwości użyczenia nieruchomości udzielana jest w terminie 30 dni.
4. Sprawy z zakresu udostępniania nieruchomości maja charakter spraw cywilnoprawnych. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.

Wymagane Dokumenty

Osoby ubiegające się o użyczenie nieruchomości winny złożyć pisemny wniosek wskazując teren.

Tryb odwoławczy

Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r. nr 16 , poz.93 z późn.zm.).

2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm./