Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Procedury załatwiania spraw - REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Ogłoszono przez Anita Rejs

Rozgraniczenie nieruchomości

Termin załatwienia

W przypadku złożenia przez wnioskodawcę kompletu dokumentów Wójta Gminy Lelkowo w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego i o upoważnieniu wskazanego przez wnioskodawcę geodety do przeprowadzenia czynności rozgraniczających. 2. Decyzja wydawana jest do 1 miesiąca od daty otrzymania operatu pomiarowego rozgraniczenia działek.

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy w Lelkowie pok. nr 10

Telefon kontaktowy

055 244-81-28

Wymagane Dokumenty

1. Pisemne podanie o rozgraniczenie nieruchomości wraz z załącznikami:
a) aktualne poświadczenie prawa własności na wnioskowane do rozgraniczenia nieruchomości;
b) wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości rozgraniczonych;
c) wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej;
d) kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonymi odcinkami granic wnioskowanych do rozgraniczenia;
e) zgoda geodety na wykonanie czynności technicznych;
f) pełnomocnictwo - jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.

Opłaty

1. Decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości podlega opłacie skarbowej w kwocie 10,00 zł na podstawie części I pkt 53 załącznika do ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami).
2. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Tryb odwoławczy

1. Od decyzji o rozgraniczeniu służy prawo Żądania przekazania sprawy do sądu składane za pośrednictwem wydającego decyzję w terminie 14 dni od jej doręczenia.
2. Od decyzji o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego składane za pośrednictwem wydającego decyzję w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Uwagi

1. Wydanie decyzji zatwierdzającej granice poprzedza dokonanie oceny prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości przez upoważnionego geodetę oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami przed włączeniem dokumentacji technicznej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2. Postępowanie w sprawie rozgraniczenia nieruchomości wszczynane jest postanowieniem.
3. W przypadku postępowania prowadzonego na wniosek koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjnej pokrywa wnioskodawca.
4. W przypadku sporu co do przebiegu linii granicznych, gdy brak jednoznacznych dokumentów wskazujących na ich przebieg, a zainteresowani właściciele nieruchomości nie złożyli zgodnego oświadczenia w tym zakresie, bądź nie zawarli ugody, postępowanie administracyjne jest umarzane w drodze decyzji, a sprawa rozgraniczenia przekazywana z urzędu do rozpatrzenia właściwemu sądowi (Wydział Cywilny).
5. W przypadku sporu co przebiegu linii granicznych, gdy brak jednoznacznych dokumentów wskazujących na ich przebieg, a zainteresowani właściciele nieruchomości zawarli ugodę przed geodetą wykonującym czynności ustalenia przebiegu granic, postępowanie administracyjne jest umarzane, powstała zaś w jego wyniku dokumentacja przekazywana jest do sądu rejonowego właściwego do prowadzenia ksiąg wieczystych.

Podstawa prawna

1. Art. 29-34 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.)
2. Art.. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
3. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz. 453)
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)