Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Procedury załatwiania spraw - REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Ogłoszono przez Anita Rejs

Dzierżawa gruntów stanowiących własność gminy

Termin załatwienia

W przypadku wydzierżawienia gruntu po raz pierwszy okres załatwienia wniosku wynosi ok. 2 miesięcy

Telefon kontaktowy

055 244-81-28

Sposób załatwienia

1. W przypadku wydzierżawienia gruntu po raz pierwszy okres załatwienia wniosku wynosi ok. 2 miesięcy. Jest to okres potrzebny do skompletowania niezbędnych opinii, sporządzenia wykazów i wywieszenia na tablicy ogłoszeń, ogłoszenia w prasie i tronie internetowej, sporządzenia umowy dzierżawy.
2. O każdym przypadku przedłużenia terminu załatwienia wniosku z przyczyn niezależnych od urzędu, wnioskodawca jest informowany pisemnie wraz z podaniem przyczyny zwłoki oraz przewidywanego terminu załatwienia wniosku.

Wymagane Dokumenty

Wniosek sporządzony własnoręcznie przez wnioskodawcę określający powierzchnię i położenie gruntu mającego być przedmiotem dzierżawy jak również jego przeznaczenie.

Opłaty

Od podania nie pobiera się opłaty skarbowej.

Uwagi

Umowy zawiera się na okres do 3 lat.

Podstawa prawna

1. Art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.)
2. Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.)

Załączniki: