Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Obsługa w języku migowym

Ogłoszono przez Anita Rejs

Obsługa w języku migowym

zakres usług: polski język migowy (PJM), system językowo-migowego (SJM) i sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).


Osobom głuchoniemym oraz mającym trudności w komunikowaniu się przysługuje prawo skorzystania z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika podczas załatwiania spraw w Urzędzie Gminy w Lelkowie:

Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza, na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w naszym urzędzie, z wyłączeniem nagłych sytuacji.

Wybrane środki komunikowania się z urzędem:

  1. osobiste złożenie wniosku w kancelarii urzędu,
  2. przesyłanie wiadomości tekstowych za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Lelkowie; Lelkowo 21, 14-521 Lelkowo
  3. przesyłanie faksów na numer: (55) 244-81-83
  4. kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@uglelkowo.pl

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu, którego wzór znajduje się poniżej.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Wójt Gminy Lelkowo zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji przysługujących uprawnienia.

Podstawa prawna:
1/ Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243)
2/ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01 czerwca 2012r. w sprawie rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (Dz. U. z 2012r. poz. 652)

Załączniki: