Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Rada Gminy

Ogłoszono przez Anita Rejs

Przewodniczący Rady Gminy

J A R O S Ł A W     K O Z I E J
 
PRZEWODNICZĄCY  RADY  GMINY  LELKOWO
 

Funkcję Przewodniczącego Rady Gminy pełni Jarosław Koziej
 
Przewodniczącego Rady Gminy wybiera ze swego grona Rada Gminy bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.
Zadaniem Przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań Wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i nie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego, zadania Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.
Odwołanie Przewodniczącego następuje na wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu Rady Gminy w trybie określonym w art. 19 ust. 1 Ustawy o samorządzie gminnym.
W przypadku rezygnacji Przewodniczącego Rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji. Niepodjęcie uchwały w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez Przewodniczącego jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez Radę Gminy z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.

 
BIURO  PRZEWODNICZĄCEGO  RADY  GMINY  LELKOWO
 
Biuro Przewodniczącego Rady Gminy mieści się w budynku Urzędu Gminy w Lelkowie, pokój nr 12
 
W sprawach skarg i wniosków przyjmuje w każdy piątek w godzinach 8:30 - 10:30
 
KONTAKT:
Urząd Gminy w Lelkowie
Lelkowo 21, 14-521 Lelkowo
tel. 55 244-81-52