Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Organy Gminy

Ogłoszono przez Anita Rejs

Rada Gminy

RADA  GMINY  LELKOWO
 

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie. Kadencja Rady Gminy trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.
W skład Rady Gminy Lelkowo wchodzi piętnastu radnych.

Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy:

 1. uchwalanie statutu gminy;
 2. ustalanie wynagrodzenia Wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności;
 3. powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy na wniosek Wójta;
 4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z tego tytułu;
 5. uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 6. uchwalanie programów gospodarczych;
 7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki;
 8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach  określonych w odrębnych ustawach;
 9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy;
 10. określanie wysokości sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania;
 11. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku;
 12. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych;
 13. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wnoszenia pomników;
 14. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy;
 15. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;
 16. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Gminy.

Uchwały Rady Gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Rada Gminy kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy, w tym celu powołuje komisję rewizyjną. Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa statut gminy.

Rada ze swojego grona może powołać także stałe i doraźne komisje do określonych zadań ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Komisje podlegają Radzie Gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności.

Rada Gminy wybiera ze swego grona Przewodniczącego i 1-3 Wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

Rada Gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.