Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Organy Gminy

Ogłoszono przez Anita Rejs

Wójt Gminy

Ł U K A S Z     S K R Z E S Z E W S K I
 
WÓJT  GMINY  LELKOWO
 
tel. (55) 244 81 75
 

Funkcję Wójta Gminy Lelkowo pełni Łukasz Skrzeszewski

Wójt jest wybierany w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym.

Zgodnie z art. 26 Ustawy o samorządzie gminnym Wójt jest organem wykonawczym gminy. Kadencja Wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji Rady Gminy lub wyboru go przez Radę Gminy i upływa z dniem upływu kadencji Rady Gminy. Wójt w drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę lub zastępców i określa ich liczbę.

Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

W realizacji zadań własnych gminy Wójt podlega wyłącznie Radzie Gminy. 

Do zadań Wójta należy w szczególności: 

 • przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy;
 • określenie sposobu wykonywania uchwał;
 • gospodarowanie mieniem komunalnym;
 • wykonywanie budżetu;
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
 • kierowanie bieżącymi sprawami gminy;
 • reprezentowanie gminy na zewnątrz.
Wójt odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową gminy.

W tym zakresie Wójtowi przysługuje wyłączne prawo:

 • zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy;
 • emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy;
 • dokonywania wydatków budżetowych;
 • zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy;
 • dysponowania rezerwami budżetu gminy;
 • blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.
Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez Wójta w drodze zarządzenia. Kierownikiem urzędu jest Wójt, który może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy Wójta lub Sekretarzowi Gminy. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.