Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Zgłoszenia do udziału w debacie

Ogłoszono przez Anita Rejs

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY LELKOWO ZA 2018 ROK

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY LELKOWO ZA 2019 ROK

 

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy Raport o stanie Gminy Lelkowo za rok 2019 w terminie do dnia 31 maja 2020 r.


Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Lelkowo za 2019 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy w Lelkowie.
Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”
Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Lelkowo odbędzie się 23 czerwca 2020 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 22 czerwca 2020 r. (poniedziałek), do godziny 15:30 w pok. 12 Urzędu Gminy w Lelkowie.
Przykładowy wzór formularza zgłoszenia do debaty dostępny jest tutaj a także w sekretariacie Urzędu Gminy w Lelkowie (pok.7) oraz w Biurze obsługi Rady Gminy (pok. 12).


 

Przewodniczący Rady
Gminy Lelkowo

  /-/ Jarosław Koziej